Общи условия

Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате правилата и условията, посочени тук. Ако възразите срещу някое от посочените условия, тогава не трябва да използвате никакви документи, продукти, услуги или информация, съдържащи се в този уебсайт, и трябва незабавно да го напуснете.


Тези Общи условия са актуализирани на 7 ноември 2022 г.


1. Дефиниции


„Дружеството” и „Ние” означава дружество с ограничена отговорност, регистрирано в ЕИК: фирмен номер: 206976903, адрес: България, София, п.код 1000, ул. „Врабча” 17А, ет. 1, имейл: office@legalla.io и където е приложимо, неговите служители, служители и упълномощени агенти.

„Услуга(и)“ означава всяка или всички услуги, предоставяни от Компанията. Повечето от нашите услуги са предназначени за търговци/реклами или като част от търговска/търговска дейност.

„Потребителят“ и/или „Членът“ означава физическо/и и/или юридическо/и лице/а, които ще използват Услугата при условията, описани тук. Това не съответства напълно на определението за „Потребител/Потребител“ съгласно приложимото законодателство, тъй като повечето от нашите услуги са свързани с бизнеса, следователно са предназначени за търговци/реклами или като част от търговска/търговска дейност.

„Доставчик на платежни услуги“ – Компанията, отговорна за събирането на плащания от Потребителя в замяна на достъп до Услугата.

„Уебсайтът“ се отнася изключително за уебсайта на Компанията и всички негови страници и подстраници на https://legalla.io. Уебсайтът е платформа, която предоставя продукти и услуги за правно улесняване на своите потребители, базирани на технологии.


2. Членство


2.1 Когато заявявате услуги от нашия сайт, вие се съгласявате да спазвате процедурата за онлайн поръчка, както е подканено на нашия сайт.


2.2 Когато заявявате услуги за първи път, ние може да ви дадем индивидуален потребителски акаунт въз основа на това, че трябва да използвате този акаунт, когато заявявате услуги от нас.


2.3 За да създадете потребителски акаунт, от вас се изисква да предоставите на Компанията чрез уебсайта:

(a) вашата лична информация като вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и местоположение;

(б) потребителско име; и

(в) парола.


2.4 След като завършите процеса на регистрация и/или се свържете с нас по повод някоя от предлаганите услуги, вие ще бъдете регистриран потребител и се съгласявате да бъдете обвързани с Условията.


2.5 Вие гарантирате, че всяка предоставена от вас лична и/или регистрационна информация винаги ще бъде точна, правилна и актуална.


2.6 Вие разбирате, че като ни предоставите вашия имейл адрес, може да получавате редовни имейли, бюлетини или актуализации от нас, за да ви държим информирани за нашите дейности. Ако не желаете да получавате актуализации, можете да се свържете с нас на https://legalla.io.


2.7 Нямате право да регистрирате акаунт и да не използвате Услугите, ако:


(a) не сте пълнолетни, за да сключите обвързващ договор с Компанията; или

(б) Вие сте лице, на което е забранено да използвате Услугите съгласно законите на България, ЕС или други държави, включително държавата, в която пребивавате или от която използвате Услугите.


2.8 Като се регистрирате за акаунт или използвате Услугите, вие заявявате и гарантирате, че:


(a) сте навършили законната възраст във вашата юрисдикция;

(b) имате право, пълномощия и капацитет да се съгласите и да спазвате Условията;

(c) ако се регистрирате в Уебсайта или купувате Услугите от името на бизнес, се счита, че този бизнес е приел Условията и се счита, че сте надлежно упълномощен да обвържете бизнеса; и

(d) ще използвате уебсайта по начин, който е в съответствие с всички приложими закони, разпоредби и всички други политики на компанията.


2.8. Тези правила и условия се прилагат за всички договори, които сключвате с нас. Всеки път, когато използвате нашите услуги, вие предлагате да сключите договор с нас въз основа на тези правила и условия. Целият достъп до нашия сайт е предмет на тези правила и условия. Никакви други правила и условия няма да се прилагат за нашата доставка на стоки или услуги.


2.9. В случай на промени в настоящите Общи условия, ще бъдете уведомени за направените промени чрез публикуването им на уебсайта и по други начини, предвидени в приложимото законодателство.


3. Вашите задължения


3.1 Ние приемаме поръчки въз основа на това, че лицето, което прави поръчката, е длъжно да ни плати за услугите.


3.2 Ние предоставяме услуги само въз основа на това, че сте ни дали пълни и правилни инструкции и пълномощия да изпълняваме законно тези инструкции.


3.3 Вие се задължавате да гарантирате точността и пълнотата на информацията, която ни предоставяте, и поемате цялата отговорност за отхвърляне на документи поради неточности или непълноти.


3.4 Ваша отговорност е да гарантирате, че всяко избрано от вас име на компания или име на домейн е достъпно за регистрация и може да бъде използвано законно от вас. Ние не носим отговорност за вашия избор на име.


3.5 След като приемем заявка за услуги, можете да се свържете с нас чрез нашия сайт или на пощенския адрес, показан на нашия сайт, за да поискате заявката ви да бъде оттеглена.

Предвид естеството на услугите, които предоставяме, ще зависи изцяло от наше усмотрение дали имате или не право на възстановяване на сумата за тези услуги. При упражняването на тази свобода на преценка ние ще вземем предвид степента, в която сме започнали работа по предоставянето на тази услуга.


4. Нашите задължения


4.1 Ще положим необходимите усилия при съставянето на нашия сайт, ще положим разумни грижи, за да направим нашия сайт достъпен за вас по всяко време; и предприемете стъпките, посочени в нашата Политика за поверителност и приложимото законодателство, включително, но не само, приложимото законодателство относно GDPR, за да се стремим да защитим всички лични данни или информация за кредитни карти, които ни предоставяте.


4.2 При приемане на заявка за услуги от вас ние ще потвърдим приемането си и ще потвърдим данните, които сте ни предоставили по имейл. Приемането на инструкциите от наша страна се счита за извършено в момента на влизането на имейла ни във вашата система за доставка.


4.3 Ако поискате да открием банкова сметка за вашата нова компания, услуга, предлагана на нашия сайт и включена в нашите пакети за регистрация на фирма, ние ще отворим сметката на името на вашата компания и мениджърът/ите на компанията ще бъдат назначени за подписващи.


4.4. С настоящото ние уверяваме, че повечето банкови услуги, вкл. получаване на дебитна/кредитна карта, пароли и токени за онлайн банкиране, тегления и т.н. изискват физическо присъствие на управителя на компанията съгласно политиките на българската банка, поради което тези услуги не са включени в Услугите по отношение на банкирането. Оправомощени сме само да открием капитал, респ. разплащателна сметка на името на вашата фирма и за въвеждане на началния капитал на фирмата.


5. Цена и плащане


5.1 Цените, дължими за услугите, които поръчвате, са посочени на нашия сайт. Цената за повечето услуги е посочена на сайта ни. Ние си запазваме правото да променяме тези цени и да публикуваме такива промени на нашия сайт, включително по отношение на промени в държавните такси за тези конкретни правни процедури.


5.2 Плащането ще бъде извършено с кредитна/дебитна карта или други налични методи на плащане, като се използва процедурата, посочена на нашия сайт в момента на поръчката. Цената на поръчаните от вас услуги ще бъде потвърдена в момента на заявката.


5.3 Вие се съгласявате да заплатите цените, посочени на нашия уебсайт за услуги, избрани чрез щракване върху бутона за приемане.


5.4 Плащането за всяка услуга, която се подновява ежегодно, ще бъде автоматично подновена на същата цена. Ако цените за съответните услуги са се увеличили, Вие ще бъдете уведомени за това увеличение и ще Ви бъде предоставен подходящ срок за прекратяване на договора между нас.


5.5 Ако има неизплатени плащания за нашите услуги, ние си запазваме правото да прекратим договора си с вас, след като ви предоставим 14-дневен срок за извършване на плащането, освен ако не е посочено друго. Този срок започва да изтича от датата, на която известието за прекратяване е получено във вашата система за доставка.


5.6 С настоящото гарантираме, че ще начислим дължим ДДС /данък върху добавената стойност/, когато е приложимо.


6. Право на отказ и възстановяване на сумата


6.1 Съгласно условията на законите и разпоредбите за защита на потребителите (продажба от разстояние), ако сте потребител, имате право да се откажете от договора между нас в рамките на 14 календарни дни от датата, на която е сключен договорът за предоставяне на услуги, без дължими обезщетения или неустойки. За да анулирате е необходимо да ни уведомите за това по начин, който изрично указва желанието ви за анулиране на една от нашите форми за контакт, като това съобщение трябва да съдържа достатъчно данни за конкретната поръчка, необходими за идентифицирането й. При тези обстоятелства парите ви ще бъдат възстановени в рамките на 14 дни от датата, на която получим съобщението ви, намалени с всички направени разходи, от които ще продължите да се възползвате.


6.2 Моля, имайте предвид, че при сключването на вашия договор с нас и като щракнете върху бутона „Съгласен съм“, вие изрично изисквате и се съгласявате да започнем да изпълняваме договора преди изтичането на този срок за анулиране. Вие изрично потвърждавате, че сте запознати и се съгласявате да загубите това анулиране веднага след като договорът бъде изпълнен от наше име, като регистрирате вашата компания и/или изпълните всяка друга поискана услуга.


6.3. Правото на отказ съгласно предходните разпоредби се прилага само за потребители, напр. лица /физически лица/, които придобиват стоки или ползват услуги, които не са предназначени за търговска или професионална дейност и всяко физическо /физическо лице/, което като договаряща страна действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Ако договорът между нас е сключен от търговец/търговец, за търговска/професионална дейност или от името на фирма или друго юридическо лице, това право на отказ не е приложимо и всички такси за нашите услуги не подлежат на възстановяване.

Таксите, платени от изброените по-горе лица/организации, могат да бъдат възстановени по наше усмотрение и в зависимост от конкретния случай.


7. Изпълнение


7.1 Ние ще положим разумни усилия, за да спазим прогнозите за време, дадени на нашия сайт, но те остават прогнози и по-специално ние не поемаме отговорност за забавяне, причинено от трети страни или по причини извън нашия контрол (като недостъпност на World Wide Web или за повреда на компютърни системи или телекомуникации).


7.2 Ние не сме длъжни да приемем заявка или да продължим да предоставяме каквато и да е услуга. Ние си запазваме правото да отхвърлим всяка заявка или да прекратим изпълнението на всяка услуга без отговорност.


8. Изключения и ограничения


8.1 Ние не даваме никакви декларации или гаранции относно точността, пълнотата или пригодността за каквато и да е цел на информацията и свързаните графики, публикувани в нашия сайт. Информацията, съдържаща се в нашия сайт, може да съдържа технически неточности или грешки и е предназначена да бъде само обща индикация за нашите услуги. Всички подразбиращи се термини, включително тези за качество, годност за целта, съответствие с описание или проба, са изключени, освен ако не работите като потребител. Ако търгувате като потребител, тези условия не засягат вашите законови права.


8.2 С настоящото ние се отказваме от всякаква отговорност, материална и нематериална, за щети (преки или последващи), включително, но не само: прекратен достъп до уебсайта, загуба на информация и данни или печалба, закъснения или неспособност за използване на уебсайт, всички видове информация, софтуер, графики или предоставени услуги.


8.3 Всяка от разпоредбите на тази клауза трябва да се тълкува като отделна и отделима разпоредба на тези правила и условия.


9. Вариация


9.1 Ние си запазваме правото по всяко време без предизвестие да преразглеждаме съдържанието на нашия сайт (включително предлаганите от нас услуги) и правилата и условията. Всички промени в правилата и условията ще бъдат публикувани на нашия сайт и като продължите да използвате нашия сайт след всяка такава промяна, вие ще потвърдите, че се съгласявате да бъдете обвързани с преработените правила и условия.


10. Прекратяване на достъпа


10.1 Ние си запазваме правото по наше усмотрение да откажем достъп на потребителите до нашия сайт или която и да е част от нашия сайт без предупреждение и да откажем предоставянето на услугата на всеки потребител, който нарушава правилата и условията.


11. Връзки към други сайтове


11.1 Някои връзки, включително хипертекстови връзки, в нашия сайт може да ви отведат извън нашия сайт. Връзките са предоставени за ваше удобство и включването на която и да е връзка не означава подкрепа или одобрение от наша страна на свързания сайт, неговия оператор или неговото съдържание. Ние не носим отговорност за съдържанието на който и да е уебсайт извън нашия сайт.


12. Форсмажорни обстоятелства


12.1 Не носим отговорност пред вас за каквото и да е нарушение на правилата и условията или невъзможност за предоставяне или забавяне на предоставянето на нашите услуги чрез нашия сайт, произтичащо от събитие или обстоятелство извън нашия разумен контрол, включително, но не само, повреда на системи или достъп до мрежата, пожар, експлозия или инцидент.

13. Поверителност


13.1 Вие се съгласявате, че можем да събираме, съхраняваме и използваме информация за вас в съответствие с нашата Политика за поверителност и приложимото законодателство на GDPR. Вие потвърждавате и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на нашата Политика за поверителност.


13.2 За да използвате някои от нашите услуги, може да се наложи да ни предоставите вашите лични данни, включително три имена, гражданство, дата на раждане, място на раждане, адрес, данни за лична карта, телефонен номер и имейл адрес. Ще събираме и използваме вашите лични данни, за да изпълним заявената услуга и да се свържем с вас, ако е необходимо; тези данни ще се събират и съхраняват изцяло в съответствие с приложимото законодателство GDPR, на защитени сървъри и в контролирана среда.


13.3 Всички предоставени ни лични данни и информация се пазят при изключителна конфиденциалност и съгласно местното българско и европейско законодателство. Никога не бихме използвали тази информация за цели, различни от посочените тук, нито ще я разкриваме, разпространяваме, продаваме или предоставяме по друг начин на трети страни, освен ако не е необходимо за посочената цел.


13.4 Информацията за всички платежни инструменти (кредитни, дебитни карти и др.) се събира и обработва от най-сигурните оператори за онлайн разплащания в целия свят. Ние нямаме достъп до, събираме или съхраняваме тази информация.


14. Права на собственост и авторски права


14.1 Всички права върху технологиите, софтуера, дизайна, текста, графиките и други материали на нашия сайт и изборът или подреждането им са авторски права на нас или на други трети страни. Дава се разрешение за електронно копиране и отпечатване на хартиени копия на части от нашия сайт единствено във връзка с придобиването на стоки или услуги чрез нашия сайт. Всяко друго използване на материали на нашия сайт (включително възпроизвеждане за цели, различни от посочените по-горе, и промяна, модификация, разпространение или повторно публикуване) без нашето предварително писмено разрешение е строго забранено.


15. Юрисдикция и приложимо право


15.1 Приложимото право към тези Общи условия, както и към всички договори с нас, е правото на Република България и приложимото право на ЕС.


15.2 Всички споразумения, които не са решени по взаимно съгласие, се решават от съответния граждански съд на Република България.


16. Заключителни разпоредби


16.1 Ако някоя разпоредба или част от тези Правила и условия се счита за невалидна или неприложима, тази разпоредба ще се счита за отделна и няма да прави споразумението между нас невалидно.


16.2 Тези Правила и условия имат предимство пред всички предишни договорености между нас, вкл. електронни, писмени или устни.


16.3 Липса на партньорство: Нищо в настоящото не е предназначено или не трябва да се счита, че представлява партньорство или съвместно предприятие от какъвто и да е вид между която и да е от страните, нито представлява която и да е страна агент на друга страна за каквато и да е цел. Никоя страна няма право да действа като агент или да обвързва другата страна по какъвто и да е начин.


16.4 Трети лица: Лице, което не е страна по Договора, няма права по или във връзка с него.

Tell us more

Let us know how our services could help you develop your ideas.

Fast response

Individual approach

High quality services