Регистрация на фирма в България

В България можете да избирате измежду голямо разнообразие от юридически лица, които да регистрирате. Най-разпространеният и гъвкав избор е дружеството с ограничена отговорност (ООД и ЕООД). За стартирането му ще ви е необходим доверен управител, поне 1 евро начален капитал и регистриран адрес.

Пакети за учредяване на дружество с ограничена отговорност (ООД и ЕООД)

Нашите пакети за установяване са следните:

Начален

€ 350

вкл. държавни такси


Консултация

Изготвяне на фирмени документи

Откриване на набирателна банкова сметка с номинален капитал от 20 лв.

Регистрация в Българския търговски регистър

Сертификат за учредяване

Свържи се с нас

Регистрация на фирма в България

Начален пакет

350 €

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

С Началния пакет ще получите регистрирана фирма в България. Няма допълнителни разходи и задължения, освен ако не решите да започнете дейността на фирмата.

Основен

€ 550

вкл. държавни такси


Консултация

Изготвяне на фирмени документи

Откриване на набирателна банкова сметка с номинален капитал от 20 лв.

Регистрация в Българския търговски регистър

Сертификат за учредяване

Откриване на банкова сметка на дружеството

Данъчна регистрация на управителя (данъчен и социалноосигурителен идентификационен номер)

Свържи се с нас

Регистрация на фирма в България

Основен пакет

550 €

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Нашият Основен пакет предлага напълно функционираща компания с годишен приход до 100 000 лева (след достигане на този праг компанията ви се нуждае от регистрация по ДДС).

ПРО

€ 650

вкл. държавни такси


Консултация

Изготвяне на фирмени документи

Откриване на набирателна банкова сметка с номинален капитал от 20 лв.

Регистрация в Българския търговски регистър

Сертификат за учредяване

Откриване на фирмена банкова сметка, вкл. онлайн банкиране и дебитна карта

Данъчна регистрация на управителя (данъчен и социалноосигурителен идентификационен номер)

Регистрация по ДДС

Печат на дружеството

Свържи се с нас

Регистрация на фирма в България

ПРО пакет

650 €

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

ПРО пакетът ви дава напълно функционираща компания, подготвена за свободна търговия в ЕС. Има 0% ДДС за сделките ви с фирми от други държави от ЕС, без да е налице ограничението от 100 000 лв.

Има и други алтернативи за създаване на юридическо лице в България

Моля, свържете се с нас, за да получите индивидуална оферта.

Клон на чуждестранно дружество в България

Свържи се с нас

Клон на чуждестранно дружество в България

Свържете се с нас за индивидуална оферта!

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Клонът е продължение на основното дружеството и може да бъде регистриран, когато чуждестранното дружество се нуждае от български партньор за извършване на същите бизнес операции.


В случая на създаване на клон, чуждестранното дружество носи пълна отговорност за дълговете и задълженията на своя български клон. Клонът може да сключва договори, да управлява недвижими имоти в България и да има регистрирано седалище.

Клонът подлежи на облагане с корпоративен данък в размер на 10% върху печалбите, получени в страната.


Дъщерно дружество в България

Свържи се с нас

Дъщерно дружество в България

Разкажете ни повече за вашия проект!

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Дъщерното дружество е отделно дружество и може да се използва от чуждестранна корпорация, която иска да контролира частично участието си в българския си партньор.


Дъщерното дружество носи отговорност за собствените си дългове и задължения в България, както и всяко друго дружество с обичайно местопребиваване. Дъщерното дружество подлежи на облагане с корпоративен данък в размер на 10% върху световния си доход.


Търговско представителство в България

Свържи се с нас

Търговско представителство в България

Свържете се с нас за индивидуална оферта!

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Една от основните цели на регистрацията на търговско представителство на чуждестранна компания в България е възможността за реклама на дейността на компанията в търсене на нови пазари. Чрез тази регистрация всяка международна компания може свободно и законно да популяризира собствената си дейност или да направи проучване на местния пазар.


Българското търговско представителство позволява на чуждестранните лица да получат виза тип D и разрешение за пребиваване в България. Тази възможност е на разположение на чуждестранни граждани, които желаят да популяризират и разширяват своята чуждестранна дейност в България.


Неправителствена организация в България (НПО)

Свържи се с нас

Неправителствена организация в България (НПО)

Свържете се с нас за индивидуална оферта!

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Двете основни форми на НПО са сдруженията и фондациите. Правните изисквания за регистрация на сдружение зависят от това дали то ще извършва дейност в частна или обществена полза.


Учредители на сдружения с нестопанска цел и фондации могат да бъдат български и чуждестранни граждани (независимо от местоживеенето им), както и местни и чуждестранни дружества. Сдруженията, определени за извършване на дейност в частна полза, се учредяват от минимум 3 юридически и/или физически лица.

Tell us more

Let us know how our services could help you develop your ideas.

Fast response

Individual approach

High quality services